ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОЗЯ СТЕНА   (Код в регистъра: 48)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 904.3 хектара

Местоположение:
1. Област: Ловеч, Община: Тетевен, Населено място: с. Рибарица
2. Област: Ловеч, Община: Троян, Населено място: с. Чифлик

Документи за обявяване:
Заповед No.1048 от 22.12.1987 г., бр. 2/1988 на Държавен вестник 1048-1987 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.67 от 25.01.1991 г., бр. 16/1991 на Държавен вестник 67-1991 г.

Цели на обявяване:
1. Естествени букови и буково-елови формации

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), ела (Abies alba), благаево бясно дърво (Daphne blagayana), рохелова каменоломка (Saxifraga marginata), старопланинска лазаркиня (Asperula capitata), мечка (Ursus arctus), златка (Martes martes), дива котка (Felix silvestris), голям ястреб (Accipiter gentilis), малък ястреб (Accipiter nisus), осояд (Peris apivorus), черен кълвач (Dryocopus martius), уралска улулица (Strix uralensis);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН
2. ЗЗ по двете директиви: Централен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС