ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТОРФЕНО БРАНИЩЕ   (Код в регистъра: 5)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 785.44 хектара

Местоположение:
Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.16362 от 01.10.1935 г., бр. 229/1935 на Държавен вестник 16362-1935 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.602 от 12.08.1980 г., бр. 78/1980 на Държавен вестник 602-1980 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.82 от 08.02.1991 г., бр. 24/1991 на Държавен вестник 82-1991 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-565 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 на Държавен вестник 565-2007 г.
4. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-225 от 06.04.2015 г., бр. 38/2015 на Държавен вестник 225-2015 г.
5. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-866 от 15.09.2021 г., бр. 87/2021 на Държавен вестник 866-2021 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Субалпийски торфища

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ВИТОША
2. ЗЗ по двете директиви: Витоша


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС