ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ   (Код в регистъра: 52)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 12393.7 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Самоков, Населено място: гр. Самоков, с. Бели Искър, с. Мала църква

Документи за обявяване:
Заповед No.114 от 24.02.1992 г., бр. 20/1992 на Държавен вестник 114-1992 г.

Цели на обявяване:
1. Обширни горски формации

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Бяла мура (Pinus peuce), смърч (Picea abies), клек (Pinus mugo), петниста тинтява (Gentiana punctata), български омайник (Geum bulgaricum), божествена иглика (Primula deorum), крайснежно звънче (Soldanella pusilla), златовръх (Rhodiola rosae), картъл (Nardus stricta), хвойна (Juniperus sibirica), червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), златка (Martes martes), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), черен кълвач (Driocopusartius), глухар (Tetrao urogalus), лещерка (Bonasa bonasia), усойница (Vipera berus), зелен гущер (Lacerta viridis), живороден гущер (Lacerta vivipara), балканска пъстърва (Salmo trutta fario);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: РИЛА
2. ЗЗ по двете директиви: Рила


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС