ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РОПОТАМО   (Код в регистъра: 53)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1000.7 хектара

Местоположение:
1. Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: гр. Приморско
2. Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.318 от 07.05.1992 г., бр. 41/1992 на Държавен вестник 318-1992 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.2080 от 04.09.1962 г., бр. 71/1961 на Държавен вестник 2080-1962 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.318 от 07.05.1992 г., бр. 41/1992 на Държавен вестник 318-1992 г.
3. Заповед No.РД504 от 17.07.2001 г., бр. на Държавен вестник 504-2001 г.
4. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-686 от 21.09.2006 г., бр. 85/2006 на Държавен вестник 686-2006 г.
5. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-28 от 18.01.2018 г., бр. 15/2018 на Държавен вестник 28-2018 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:
1. Уникална флора и фауна по крайбрежието.

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. организирани туристически пътувания с лодки по р. Ропотамо; 2. навлизане на рибарски лодки в устието на р. Ропотамо при бурно море и поддържане на заслон за рибарите на подходящо място; 3. посещения с познавателна цел по маршрути определени с плана за управление на резервата; 4. ползване на пътя между отдели 485 и 486 до устието на р. Ропотамо от местни рибари през риболовния сезон от 1 септември до 30 декември;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС