ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МИЛКА   (Код в регистъра: 55)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 38.9 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Белене, Населено място: гр. Белене

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.849 от 28.03.1948 г., бр. на Държавен вестник 1-1-55-849-1948


Документи за промяна:

1. Заповед No.2245 от 30.12.1956 г., бр. на Държавен вестник
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-638 от 14.08.2012 г., бр. 75/2012 на Държавен вестник 638-2012 г.

Международен статус:
Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:
1. Първични върбови гори

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ПЕРСИНА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Беленски острови


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС