ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЦАРИЧИНА   (Код в регистъра: 8)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 3418.7 хектара

Местоположение:
Област: Ловеч, Община: Тетевен, Населено място: с. Рибарица

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.4942 от 18.07.1949 г., бр. на Държавен вестник 1-1-8-4942-1949


Документи за промяна:

1. Заповед No.1171 от 24.09.1951 г., бр. на Държавен вестник 1171-1951 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.2245 от 30.12.1956 г., бр. на Държавен вестник
3. Заповед No.2809 от 10.10.1962 г., бр. на Държавен вестник
4. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.359 от 09.02.1973 г., бр. 39/1973 на Държавен вестник 359-1973 г.
5. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.281 от 04.05.1979 г., бр. 42/1979 на Държавен вестник 281-1979 г.
6. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.1255 от 22.12.1983 г., бр. 16/1984 на Държавен вестник 1255-1983 г.
7. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.67 от 25.01.1991 г., бр. 16/1991 на Държавен вестник 67-1991 г.
8. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.500 от 29.06.1992 г., бр. 57/1992 на Държавен вестник 500-1992 г.

Международен статус:
Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Единствено естествено находище на бяла мура в Стара планина

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), ела (Abies alba), смърч (Picea abies), бяла мура (Pinus peuce), старопланинската теменуга (Viola balcanica) , панчичевата пищялка (Angelica pancicii), кернеровата метличина (Centaurea kernerana), мечка (Ursus arctos), вълк ( Canis lupus), златка (Martes martes), дива котка( Felix silvestris), видра (Lutra lutra), благороден елен (Cervus elaphus), осояд (Pernis apivorus), планински кеклик (Alectotis graeca graeca), лещарка (Bonasa bonasia), белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), червеногуша мухоловка (Ficedula parva), бухал (Bubo bubo), пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), уралска улулица (Strix uralensis), пернатонога кукумявка (Aegolius funereus);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН
2. ЗЗ по двете директиви: Централен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС