ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН   (Код в регистъра: 2)

Категория: Национален парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 72021.07 хектара

Местоположение:
1. Област: Габрово, Община: Севлиево, Населено място: с. Кръвеник, с. Стоките
2. Област: Ловеч, Община: Априлци, Населено място: гр. Априлци
3. Област: Ловеч, Община: Тетевен, Населено място: с. Дивчовото, с. Рибарица
4. Област: Ловеч, Община: Троян, Населено място: с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Черни Осъм, с. Чифлик
5. Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: гр. Калофер, гр. Карлово, гр. Клисура, с. Васил Левски, с. Иганово, с. Кърнаре, с. Певците, с. Розино, с. Христо Даново
6. Област: Пловдив, Община: Сопот, Населено място: гр. Сопот, с. Анево
7. Област: София, Община: Антон, Населено място: с. Антон
8. Област: София, Община: Пирдоп, Населено място: гр. Пирдоп
9. Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня, с. Асен, с. Габарево, с. Горно Сахране, с. Манолово, с. Скобелево, с. Тъжа, с. Търничени

Документи за обявяване:
Заповед No.843 от 31.10.1991 г., бр. 93/1991 на Държавен вестник 843-1991 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.396 от 15.10.1999 г., бр. 44/2000 на Държавен вестник 396-1999 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.396 от 15.10.1999 г., бр. 44/2000 на Държавен вестник 396-1999 г.
3. Приемане на План за управление с Решение No.522 от 04.07.2001 г., бр. 66/2001 на Държавен вестник 522-2001 г.
4. Приемане на План за управление с Решение No.195 от 24.03.2016 г., бр. 26/2016 на Държавен вестник 195-2016 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
1. С европейска диплома
2. ПАН парк

Цели на обявяване:
1. Да се запазят завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местобитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Остроух нощник (Myotis blythi), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям нощник (Myotis myotis), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Лалугер (Citellus citellus), Европейски вълк (Canis lupus), Кафява мечка (Ursus arctos), Видра (Lutra lutra), Пъстър пор (Vormela peregusna), Рис (Felis lynx = Lynx lynx), Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica),Обикновен бук (Fagus silvatica), Черен щъркел (Ciconia nigra), Осояд (Pernis apivorus), Opeл змияр (Circaetus gallicus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Mалък креслив орел (Aquila pomarina), Царски орел (Aquila heliaca), Скален орел (Aquila chrysaetos), Mалък орел (Hieraaetus pennatus), Ловен сокол (Falco cherrug), Сокол скитник (Falco peregrinus), Лещарка (Bonasa bonasia), Планински кеклик (Alectoris graeca graeca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Bpaбчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Уралска улулица (Strix uralensis), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Козодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Cирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Cреден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Mалък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Пчелояд (Merops apiaster), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Главоч (Cottus gobio), Бръмбър рогач (Lucanus cervus), Алпийска розалиа (Rosalia alpina);

Режим на дейности:
1. Територии с режим на строга защита резервати - 28%

Припокриване (частично или пълно):
1. Резерват: БОАТИН
2. Резерват: ДЖЕНДЕМА
3. Резерват: КОЗЯ СТЕНА
4. Резерват: ПЕЕЩИ СКАЛИ
5. Резерват: СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ
6. Резерват: СОКОЛНА
7. Резерват: СТАРА РЕКА
8. Резерват: СТЕНЕТО
9. Резерват: ЦАРИЧИНА
10. ЗЗ по двете директиви: Централен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС