ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РИЛА   (Код в регистъра: 3)

Категория: Национален парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 81046.0 хектара

Местоположение:
1. Област: Благоевград, Община: Белица, Населено място: гр. Белица
2. Област: Благоевград, Община: Благоевград, Населено място: с. Бистрица
3. Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: с. Бачево, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Добърско, с. Долно Драглище
4. Област: Благоевград, Община: Симитли, Населено място: с. Горно Осеново, с. Долно Осеново
5. Област: Благоевград, Община: Якоруда, Населено място: гр. Якоруда
6. Област: Кюстендил, Община: Дупница, Населено място: с. Бистрица, с. Самораново
7. Област: Кюстендил, Община: Сапарева баня, Населено място: гр. Сапарева баня, с. Овчарци, с. Ресилово
8. Област: Пазарджик, Община: Белово, Населено място: гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо
9. Област: София, Община: Долна баня, Населено място: гр. Долна баня
10. Област: София, Община: Костенец, Населено място: гр. Костенец
11. Област: София, Община: Самоков, Населено място: гр. Самоков, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Радуил

Документи за обявяване:
Заповед No.114 от 24.02.1992 г., бр. 20/1992 на Държавен вестник 114-1992 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.397 от 15.10.1999 г., бр. 44/2000 на Държавен вестник 397-1999 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.397 от 15.10.1999 г., бр. 44/2000 на Държавен вестник 397-1999 г.
3. Промяна в името със Заповед No.397 от 15.10.1999 г., бр. 44/2000 на Държавен вестник 397-1999 г.
4. Приемане на План за управление с Решение No.522 от 04.07.2001 г., бр. 66/2001 на Държавен вестник 522-2001 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Да се запазят завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Смърч (Picea abies), бял бор (Pinus sylvestris), обикновенна ела (Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica), горска светлика (Luzula sylvatica), черна боровинка (Vaccinium myrtilus), златиста кандилка (Aquilegia aurea), жълт планински крем (Lilium jankae), витошко лале (Trolius europaeus), жълта тинтява (Gentiala lutea), белодробен лишей (Lobaria pulmonaria), клек (Pinus mugo), петниста тинтява (Gentiana punctata), български омайник (Geum bulgaricum), божествена иглика (Primula deorum), крайснежно звънче (Soldanella pusilla), златовръх (Rhodiola rosae), картъл (Nardus stricta), хвойна (Juniperus sibirica), червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), лисица (Vulpes vulpes), дива свиня (Sus scrofa), катерица (Sciurus vulgaris), черен кълвач (Dryocopos martius), глухар (Tetrao urogalus), лещарка (Bonasa bonasia), скален орел (Aquila chrysaetos), усойница (Vipera berus), живороден гущер (Lacerta vivipara), балканска пъстърва (Salmo trutta fario);

Режим на дейности:
1. Поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
2. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;
3. Територии с режим на строга защита резервати - 20%
4. Територии с временен статут на строга защита - 3,1%
5. Територии с направляван режим
6. Предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и реакреационни дейности и развитие на екотуризъм

Припокриване (частично или пълно):
1. Резерват: ИБЪР
2. Резерват: ПАРАНГАЛИЦА
3. Резерват: СКАКАВИЦА
4. Резерват: ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ
5. ЗЗ по двете директиви: Рила


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС