ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ   (Код в регистъра: 160)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 295.0 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Айтос, Населено място: гр. Айтос

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.1799 от 30.06.1972 г., бр. 59/1972 на Държавен вестник 1799-1972 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-545 от 01.06.1983 г., бр. 49/1983 на Държавен вестник 545-1983 г.

Цели на обявяване:
1. Естествено находище на бодливо сграбиче у нас

Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;
2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;
3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на същите;
4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения;
5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и други формации в пещерите;
6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ТРИТЕ БРАТЯ
2. ЗЗ по директивата за местообитанията: Трите братя


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС