ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО   (Код в регистъра: 196)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 759.15 хектара

Местоположение:
Област: Смолян, Община: Борино, Населено място: с. Буйново, с. Чала, с. Ягодина

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.995 от 21.04.1971 г., бр. 41/1971 на Държавен вестник 995-1971 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-904 от 11.12.2008 г., бр. 10/2009 на Държавен вестник 904-2008 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на ждрело на р. Буйновска. Опазване на защитени растителни и животински видове, от които балканска паламида (Doronicum austriacum Jack), зеленоцветен напръстник (Digitalis viridiflora Lind), родопска горска майка (Lathrea rhodopea Dingler), планинска дилянка (Valeriana Montana L.), черен кълвач (Dryocopus martius), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черен синигер (Parus ater), голям пъстър кълвач (Dendrocopus major), обикновена кръсточовка (Loxia curvirostra), европейска блатна костенурка (Emys orbicularis), планинска жаба (Rana temporaria L.), жаба дървесница (Hylla arborea), видра (Lutra lutra), планинска дилянка (Valeriana Montana L.);

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно състояние и облик;
2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите;
3. Забранява се отбиване на водните течения;
4. Забранява се сечене или чупене на дърветата и храстите, изкореняване или бране на цветя и др.;
5. Забраняват се голите сечи, както и отсичането на отделни стари и хралупести дървета;
6. Забранява се залесяването с неместни за района растителни видове;
7. Забранява се разселването на неместни за района животински видове;
8. Забраняват се корекциите на речното корито и дейностите, които могат да доведат до промени в хидрологичния режим на р. Буйновска, с изключение на необходимите в случай на бедствени ситуации и с цел опазване и възстановяване на местообитания на видове;
9. Забранява се строителството на: нови пътища с трайна настилка; сгради и съоръжения, с изключение на посетителски и информационни центрове, екопътеки и съпътстващата ги инфраструктура, както и съоръжения, необходими за поддържане на съществуващата пътна мрежа; хидроенергийни системи (ВЕЦ и МВЕЦ), с изключение на тези, за които има решение по ОВОС и съответни разрешителни по Закона за водите, издадени до момента на влизане на тази заповед в сила;
10. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;
11. Забранява се паленето на огън освен в определените за това места.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природна забележителност: ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Триград-Мурсалица


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС