ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РИТЛИТЕ   (Код в регистъра: 2)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 123.3 хектара

Местоположение:
Област: Враца, Община: Мездра, Населено място: с. Лютиброд

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81

Документи за обявяване:
Заповед No.9733 от 27.05.1938 г., бр. на Държавен вестник 9733-1938 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - намаляване със Заповед No.1449 от 21.12.1989 г., бр. 3/1990 на Държавен вестник 1449-1989 г.

Цели на обявяване:
1. скали

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви дейности, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клони и други, които довеждат до повреждане на дърветата
2. Забранява се късане или изкореняване на растенията
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства
5. Забранява се безпокоене на дивите животни и вземане на техните малки и яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им
6. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, които повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и водния режим
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ВРАЧАНСКИ БАЛКАН
2. ЗЗ по директивата за птиците: Врачански Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС