ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СКАКАВИШКИ ВОДОПАД   (Код в регистъра: 229)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.1 хектара

Местоположение:
Област: Кюстендил, Община: Кюстендил, Населено място: с. Полска Скакавица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - район Перник - ул."Благой Гебрев" № 15, ет.1

Документи за обявяване:
Заповед No.1120 от 02.07.1968 г., бр. 83/1968 на Държавен вестник 1120-1968 г.

Цели на обявяване:
1. ВОДОПАД

Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;
2. Забранява се допускане на паша на всякакъв вид добитък и през всяко време;
3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата и леговищата на същите;
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и водните течения;
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да било начин на сталактити, сталагмити и други скални образования в пещерите;
6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи.
7. Разрешава се водене на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС