ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ   (Код в регистъра: 318)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1165.6 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Сандански, Населено място: гр. Мелник, с. Горна Сушица, с. Кърланово, с. Рожен, с. Сугарево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.2607 от 14.12.1960 г., бр. 5/1961 на Държавен вестник 2607-1960 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-156 от 11.04.1978 г., бр. 36/1978 на Държавен вестник 156-1978 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на уникални и характерни теренни особености

Режим на дейности:
1. Забранява се да се повреждат дърветата и да се късат или изкореняват растенията
2. Забранява се пашата в граници 100 м около пирамидите
3. Забранява се преследването, убиването на диви животни и взимането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
5. Забранява се извършването на строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в проекта на природната забележителност
6. Разрешава се извършването на горскостопански мероприятия в съответствие с изготвените проекти за обекта
7. Разрешава се ползване на работните земи при спазване на необходимите противоерозионни мероприятия
8. Разрешава се пашата на добитък в съответствие с изискванията на Закона за горите и Правилника за приложението му

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Мелнишки пирамиди


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС