ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДУРШИН ВОДОПАД   (Код в регистъра: 345)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.06 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Георги Дамяново, Населено място: с. Копиловци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.282 от 04.05.1979 г., бр. 45/1979 на Държавен вестник 282-1979 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-409 от 07.07.2008 г., бр. 73/2008 на Държавен вестник 409-2008 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на водопад

Режим на дейности:
1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се пашата на домашни животни
4. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата
5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
6. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
7. Забранява се повреждането на скалните образувания и драскането по стените на пещерите
8. Забранява се безконтролното посещение на пещерите
9. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

Припокриване (частично или пълно):
1. Защитена местност: КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Западен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС