ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАКОВО КЛАДЕНЧЕ   (Код в регистъра: 398)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.0 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Царево, Населено място: гр. Ахтопол

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.878 от 25.11.1980 г., бр. 101/1980 на Държавен вестник 878-1980 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване находището на каспийска и обикновена блатна костенурка

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се преминаването и паркирането на моторни превозни средства
3. Забранява се пашата на домашни животни
4. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на природната забележителност
5. Забранява се извеждането на сечи

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС