ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЗАСКОГО   (Код в регистъра: 435)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 88.0 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Годеч, Населено място: с. Гинци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.1141 от 15.12.1981 г., бр. 102/1981 на Държавен вестник 1141-1981 г.

Цели на обявяване:
1. скален комплекс с карстова пропаст

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни
2. Забранява се пашата на домашни животни
3. Забранява се повреждането на скалните образувания
4. Забранява се всякакво строителство
5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим, или се нарушава цялостта на пещерите
6. Забранява се ловуването
7. Забранява се безпокоенето на птиците и събиране на яйцата или малките им
8. Забранява се влизането в пещерите

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Понор


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС