ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ КЪМПИНГИТЕ ЗЛАТНА РИБКА И ГРАДИНА   (Код в регистъра: 469)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 33.18 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.2109 от 20.12.1984 г., бр. 3/1985 на Държавен вестник 2109-1984 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-547 от 09.07.2012 г., бр. 57/2012 на Държавен вестник 547-2012 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-536 от 30.09.2016 г., бр. 83/2016 на Държавен вестник 536-2016 г.

Цели на обявяване:
1. Находища на редки видове

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се влизане, преминаване или престой на моторни превозни средства, с изключение на случаите на допустимо строителство по точка 8;
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се строителство, с изключение на изграждането на подземни проводи и мрежи на техническата инфраструктура, държавна или общинска собственост.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Бакърлъка


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС