ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЛАТОТО АЛЕПУ   (Код в регистъра: 492)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 176.63 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.709 от 22.07.1986 г., бр. 64/1986 на Държавен вестник 709-1986 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-236 от 26.04.2018 г., бр. 47/2018 на Държавен вестник 236-2018 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.474 от 30.07.2018 г., бр. 76/2018 на Държавен вестник

Международен статус:
Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:
1. Запазване естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи птици, както и единственото находище на дяволски орех по Черноморското крайбрежие

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния или режим;
2. Забранява се унищожаване на блатната растителност и събиране на плодовете на дяволския орех;
3. Забранява се палене на огън, опожаряване на тръстиката и другата растителност;
4. Забранява се внасяне и развъждане на видове гръбначни животни без съгласуване с Комитета за опазване на природната среда и БАН;
5. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им;
6. Забранява се лов и риболов;
7. Забранява се замърсяване на водите;
8. Разрешава се паша на домашни животни в извън размножителния период на птиците (1 април - 30 юли);
9. Разрешава се добив на сено и традиционното ползване на обработваемите земи;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС