ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


УРВИЧ   (Код в регистъра: 533)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 56.4 хектара

Местоположение:
Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: с. Панчарево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.2344 от 26.05.1971 г., бр. 61/1971 на Държавен вестник 2344-1971 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-1051 от 18.08.2003 г., бр. 86/2003 на Държавен вестник 1051-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване територия с характерен ландшафт, представляваща съчетание от гори и скални образувания по поречието на р. Искър.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни с оглед подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.
2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време.
3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка около тях.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС