ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА   (Код в регистъра: 542)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 10.37 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Струмяни, Населено място: с. Илинденци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ)/ Дирекции на Национални паркове:
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-873 от 22.11.2013 г., бр. 107/2013 на Държавен вестник 873-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на пещера, представляваща местообитание на редки животински видове (прилепи, безгръбначни и др.).

Режим на дейности:
1. Забранява се влизането в пещерата по време на зимуване на прилепите (1 декември – 31 март) с изключение на посещение с научна цел и мониторинг;
2. Забранява се паленето на огън и факли на разстояние, по-малко от 50 метра от входа, и в пещерата;
3. Забраняват се дейности около входа и в пещерата, които прекъсват достъпа на прилепи в нея или променят подземния микроклимат;
4. Забранява се разкопаването и изнасянето на глина и гуано от пещерата;
5. Забранява се унищожаването, повреждането или отстраняването на елементи от пещерната структура (камъни и пещерни образувания);
6. Забранява се събирането и изнасянето на видове от пещерната флора и фауна;
7. Забранява се поставянето на знаци и надписи по стените, тавана или пода с изключение на необходимите при картографиране;
8. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
9. Забранява се строителство;
10. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Кресна - Илинденци


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС