ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕЩЕРА МАГУРАТА   (Код в регистъра: 7)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 82.5 хектара

Местоположение:
1. Област: Видин, Община: Белоградчик, Населено място: с. Рабиша
2. Област: Видин, Община: Макреш, Населено място: с. Толовица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.666 от 03.05.1960 г., бр. на Държавен вестник 1-3-7-666-1960


Документи за промяна:

1. Заповед No.2077 от 07.06.1961 г., бр. на Държавен вестник
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-534 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 534-2007 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-534 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 534-2007 г.
4. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-404 от 27.05.2019 г., бр. 49/2019 на Държавен вестник 404-2019 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на пещера

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и поставяне на преместваеми обекти в подземните образувания, с изключение на археологически проучвания и консервация, реставрация и експониране на недвижимата културна ценност; поддържане на съществуващата инфраструктура и съоръжения, както и изграждането на такива, свързани с управлението на природната забележителност
2. Забранява се строителство и поставяне на преместваеми обекти в наземната прилежаща на пещерите територия, с изключение на такива, свързани с археологически проучвания и консервация, реставрация и експониране на недвижимата културна ценност; поддържане на съществуващата инфраструктура; управлението на природната забележителност; ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващите сгради и съоръжения за обслужване на посетителите
3. Забранява се нови и разширяване на съществуващи производствени дейности;
4. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
5. Забранява се внасянето на неместни за района растителни и животински видове;
6. Забраняват се дейности, свързани с повреждане и унищожаване на скални и пещерни образувания, както и засипване, запушване и разрушаване на входовете на пещерата и нейните галерии;
7. Забранява се унищожаване, повреждане и изнасяне на елементи от пещерната структура (скални късове и пещерни образувания);
8. Забранява се разкопаване и изнасяне от пещерата на глина и гуано;
9. Забраняват се действия, водещи до унищожаване, повреждане и отстраняване на исторически рисунки, надписи, археологически и други артефакти и привнасянето им;
10. Забранява се поставянето на каквито и да било трайни надписи или знаци по стените, тавана или пода, с изключение за целите на картографирането;
11. Забранява се унищожаване, повреждане, пренасяне и изнасяне на палеонтоложки или археологически находки, с изключение при провеждането на регламентирани научни изследвания;
12. Забранява се паленето на огън и използване на осветление с открит пламък;
13. Забранява се безпокоенето, упойването, улавянето, убиването, пренасянето и изнасянето на животни, обитаващи пещерата през всички фази на тяхното развитие, с изключение при провеждането на регламентирани научни изследвания;
14. Забранява се провеждането на концерти и други масови мероприятия в периода от 15 ноември до 30 март и от 15 май до 30 юли;
15. Забранява се провеждането на концерти и други масови мероприятия с участието на над 50 души в пещера „Магура“ извън периодите по т. 14
16. Забранява се предизвикването на шум, който надвишава 45 Leq (сdВА), с изключение при провеждане на концерти и други масови мероприятия в пещера „Магура“;
17. Забранява се посещения и едновременно пребиваване в пещера „Магура“ на групи и/или неорганизирани посетители, надхвърлящи общо 50 души;
18. Забраняват се посещения в пещера „Рингова пещ“, с изключение на такива с научна цел и мониторинг.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС