ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВЪЛЧИ ПРОХОД   (Код в регистъра: 12)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 42.31 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Долни чифлик, Населено място: с. Голица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.508 от 28.03.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник 508-1968 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.371 от 15.10.1999 г., бр. 97/1997 на Държавен вестник 371-1999 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-693 от 09.09.2014 г., бр. 82/2014 на Държавен вестник 693-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Типична вековна смесена гора от бук, благун, зимен дъб, габър, в Източна Стара планина.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Камчийска планина


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС