ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БАЛАБАНА   (Код в регистъра: 17)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 76.98 хектара

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: гр. Елхово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.2676 от 21.12.1960 г., бр. 20/1961 на Държавен вестник 2676-1960 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.752 от 19.07.1984 г., бр. 69/1984 на Държавен вестник 752-1984 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.376 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 376-1999 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-590 от 04.07.2002 г., бр. 85/2002 на Държавен вестник 590-2002 г.
4. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-57 от 30.01.2008 г., бр. 39/2008 на Държавен вестник 57-2008 г.
5. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-283 от 26.05.2016 г., бр. 48/2016 на Държавен вестник 283-2016 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Местообитания на различни видове чапли. Равнинни лонгозни гори.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи; 2. Възстановяване и поддържане на крайречна гора; 3. Създаване на условия за гнездене на чаплите; 4. Създаване на условия за гнездене на колхидския фазан ; 5. Регулиране числеността на лисици,чакали, белки и диви свине.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС