ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ОСТРИЦА   (Код в регистъра: 19)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 135.99 хектара

Местоположение:
1. Област: Перник, Община: Перник, Населено място: гр. Перник, с. Кралев дол
2. Област: Перник, Община: Радомир, Населено място: гр. Радомир

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - район Перник - ул."Благой Гебрев" № 15, ет.1

Документи за обявяване:
Заповед No.318 от 20.02.1961 г., бр. 31/1961 на Държавен вестник 318-1961 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.318 от 20.02.1961 г., бр. 31/1961 на Държавен вестник 318-1961 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.775 от 29.03.1972 г., бр. 30/1972 на Държавен вестник 775-1972 г.
3. Прекатегоризация със Заповед No.378 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 378-1999 г.
4. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-590 от 04.07.2002 г., бр. 85/2002 на Държавен вестник 590-2002 г.
5. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-41 от 19.01.2015 г., бр. 14/2015 на Държавен вестник 41-2015 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Естествено находище на ценни растителни екземпляри.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Поддържащи мероприятия, с цел запазване на ценните тревни видове и съобщества; 2. Паша на овце след 20-ти юли; 3. Регулиране числеността на дивите свине от 01.10. до 31.12.;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС