ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ   (Код в регистъра: 20)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.52 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.1745 от 29.06.1962 г., бр. 70/1962 на Държавен вестник 1745-1962 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.3538 от 13.09.1973 г., бр. 96/1973 на Държавен вестник 3538-1973 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.379 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 379-1999 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-865 от 30.12.2015 г., бр. 8/2016 на Държавен вестник 865-2015 г.
4. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-454 от 03.07.2017 г., бр. 69/2017 на Държавен вестник 454-2017 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Едно от най-големите находище на пясъчна лилия върху пясъчни дюни.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Премахване на рудерална растителност; 2. Възстановяване и поддържане на популацията на пясъчната лилия.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Бакърлъка


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС