ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАЛФАТА   (Код в регистъра: 28)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 47.0 хектара

Местоположение:
1. Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Дюля
2. Област: Варна, Община: Дългопол, Населено място: с. Поляците

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219
2. Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.508 от 28.03.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник 508-1968 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-387 от 15.10.1999 г., бр. 99/1999 на Държавен вестник 387-1999 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.387 от 15.10.1999 г., бр. 99/1999 на Държавен вестник 387-1999 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-315 от 19.05.2015 г., бр. 50/2015 на Държавен вестник 315-2015 г.

Цели на обявяване:
1. Типични за района вековна смесена широколистна гора, с участие на зимен дъб, благун, цер, бук, габър.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС