ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


САВЧОВ ЧАИР   (Код в регистъра: 29)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 103.5 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Велико Търново, Населено място: с. Войнежа

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.508 от 28.03.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник 508-1968 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.3818 от 12.12.1974 г., бр. 1/1975 на Държавен вестник 3818-1974 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.388 от 15.10.1999 г., бр. 99/1999 на Държавен вестник 388-1999 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-590 от 04.07.2002 г., бр. 85/2002 на Държавен вестник 590-2002 г.
4. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-643 от 05.09.2006 г., бр. 85/2006 на Държавен вестник 643-2006 г.
5. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-164 от 30.03.2016 г., бр. 30/2016 на Държавен вестник 164-2016 г.

Цели на обявяване:
1. Вековна букова гора, около 100 г., от естествен произход, с участие на габър, явор, дива череша, ива, зимен дъб, дрян, шипка и др. насаждения от смърч, ела, черен бор от изкуствен произход. Фаунистично богатство.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита; 4. Извеждане на отгледни сечи в културите.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС