ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧАМДЖА   (Код в регистъра: 3)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 66.83 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: с. Христо Даново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.3675 от 15.04.1949 г., бр. на Държавен вестник 3675-1949 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.508 от 23.08.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник 508-1968 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.362 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 362-1999 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-785 от 18.10.2012 г., бр. 91/2012 на Държавен вестник 785-2012 г.
4. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-868 от 30.12.2015 г., бр. 11/2016 на Държавен вестник 868-2015 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Естествено находище на черен бор.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Централен Балкан Буфер


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС