ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ХАЙДУШКИ ЧУКАР   (Код в регистъра: 30)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 31.78 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Елена, Населено място: с. Буйновци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.508 от 28.03.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник 508-1968 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.389 от 15.10.1999 г., бр. 99/1999 на Държавен вестник 389-1999 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-707 от 29.07.2010 г., бр. 78/2010 на Държавен вестник 707-2010 г.

Цели на обявяване:
1. Вековна букова гора, около 180 г., с участие на явор, смърч, бор, шестил, зимен дъб, папрати и др. Фаунистично богатство.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Изваждане на паднала маса в резултат на природни бедствия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС