ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО   (Код в регистъра: 33)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1031.94 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: гр. Бургас

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.601 от 12.08.1980 г., бр. 70/1980 на Държавен вестник 601-1980 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.392 от 15.10.1999 г., бр. 99/1999 на Държавен вестник 392-1999 г.
2. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-1378 от 17.11.2003 г., бр. 110/2003 на Държавен вестник 1378-2003 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:
1. Редки и изчезващи в страната и в Европа, гнездещи прелетни и зимуващи птици.

Режим на дейности:
1. Разрешава се: 1. Поддържане на дигите и солеността във водите на резервата чрез технологията на традиционния солодобив; 2. Ремонтни работи на дигите и каналите в периода 30.07. - 01.04.; 3. Мероприятия подпомагащи гнезденето на птиците; 4. Регулиране числеността на хищните бозайници - лисици, чакали, порове, белки, енотовидно куче; 5. Паша на крави и овце в Азмак дере; 6. Добив на артемия на определени места след 30-ти юли; 7. Добив на медицинска кал в югозападния край на резервата;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по двете директиви: Атанасовско езеро


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС