ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕРСИНСКИ БЛАТА   (Код в регистъра: 34)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 404.12 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Белене, Населено място: гр. Белене

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.1106 от 02.12.1981 г., бр. 101/1981 на Държавен вестник 1106-1981 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.393 от 15.10.1999 г., бр. 99/1999 на Държавен вестник 393-1999 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.549 от 17.09.2018 г., бр. 90/2018 на Държавен вестник 549-2018 г.

Цели на обявяване:
1. Образци на островната природа на долен Дунав, съхраняване местообитанията и популациите на редки и застрашени от изчезване водолюбиви растения и животни.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Възстановяване на водния режим; 2. Възстановяване и поддържане на местообитанието - влажните зони.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ПЕРСИНА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Беленски острови


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС