ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ИБИША   (Код в регистъра: 35)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 34.47 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Вълчедръм, Населено място: с. Долни Цибър

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.794 от 08.10.1984 г., бр. 71/1984 на Държавен вестник 794-1984 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.394 от 15.10.1999 г., бр. 99/1999 на Държавен вестник 394-1999 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-602 от 15.06.2010 г., бр. 77/2010 на Държавен вестник 602-2010 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-572 от 06.08.2015 г., бр. 64/2015 на Държавен вестник 572-2015 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Характерни дунавски островни съобщества - заливни гори и блата, обитавани от защитени видове растения и животни.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на дейности по поддържане условията на местообитанието

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Остров Ибиша


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС