ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ   (Код в регистъра: 4)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 32.56 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Кричим, Населено място: гр. Кричим

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.5334 от 16.08.1949 г., бр. на Държавен вестник 1-4-4-5334-1949


Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.2245 от 30.12.1956 г., бр. на Държавен вестник
2. Прекатегоризация със Заповед No.363 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 363-1999 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-169 от 22.02.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен вестник 169-2013 г.
4. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-106 от 29.02.2016 г., бр. 21/2016 на Държавен вестник 106-2016 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Естествено находище на дървовидна хвойна.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС