ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СРЕБЪРНА   (Код в регистъра: 8)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 892.05 хектара

Местоположение:
Област: Силистра, Община: Силистра, Населено място: с. Ветрен, с. Сребърна

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.11931 от 20.09.1948 г., бр. на Държавен вестник 11931-1948 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.581 от 28.06.1993 г., бр. 58/1993 на Държавен вестник 581-1993 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.367 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 367-1999 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-958 от 11.12.2001 г., бр. 16/2002 на Държавен вестник 958-2001 г.
4. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-1135 от 07.11.2005 г., бр. 100/2005 на Държавен вестник 1135-2005 г.
5. Приемане на План за управление със Заповед No.Д-565 от 13.10.2016 г., бр. 87/2016 на Държавен вестник

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
1. Рамсарска конвенция
2. Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Влажна зона, изключително голямо богатство на орнитофауната.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Косене на тръстика; 2. Поддържане на водния режим; 3. Спортен риболов на определени места; 4. Зарибяване; 5. Регулиране числеността на чакал, енотовидно куче и диво прасе извън размножителния период на птиците.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по двете директиви: Сребърна


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС