ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВИТОША   (Код в регистъра: 1)

Категория: Природен парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 27079.11 хектара

Местоположение:
1. Област: Перник, Община: Перник, Населено място: с. Боснек, с. Кладница, с. Рударци, с. Чуйпетлово
2. Област: Перник, Община: Радомир, Населено място: с. Горна Диканя
3. Област: София, Община: Самоков, Населено място: с. Ковачевци, с. Ярлово
4. Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София, с. Бистрица, с. Владая, с. Железница, с. Мърчаево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. София - бул. "Цар Борис III " №136
2. София - район Перник - ул."Благой Гебрев" № 15, ет.1

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.15422 от 27.10.1934 г., бр. 178/1934 на Държавен вестник 15422-1934 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване с Постановление на Министерски Съвет No.621 от 01.08.1952 г., бр. на Държавен вестник 621-1952 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-1075 от 23.11.1981 г., бр. 101/1981 на Държавен вестник 1075-1981 г.
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-82 от 08.02.1991 г., бр. 24/1991 на Държавен вестник 82-1991 г.
4. Прекатегоризация със Заповед No.РД-349 от 14.07.2000 г., бр. 66/2000 на Държавен вестник 349-2000 г.
5. Заповед No.РД-179 от 01.03.2004 г., бр. 27/2004 на Държавен вестник 179-2004 г.
6. Приемане на План за управление с Решение No.305 от 22.04.2005 г., бр. 38/2005 на Държавен вестник 305-2005 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Да се обявят за строго охранителен периметър и природен парк с резерватите в него, горите и пасбищата-яйлаци в планина Витоша.

Режим на дейности:
1. Забранява се ловуването извън границите на ГС"Витошко"
2. Забранява се безпокоенето на дивите животни, а така също събирането и унищожаването на яйцата на птиците и повреждането на гнездата им;
3. Забранява се късането на цветя, чупенето на клони, както и други дейности, с които се поврежда растителността;
4. Забранява се извеждането на сечи освен санитарни и отгледни до приемането на устройствен проект;
5. Забранява се събирането на билки и горски плодове за търговски и промишлени цели.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природна забележителност: ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА
2. Резерват: БИСТРИШКО БРАНИЩЕ
3. Резерват: ТОРФЕНО БРАНИЩЕ
4. ЗЗ по двете директиви: Витоша


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС