ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЪЛГАРКА   (Код в регистъра: 10)

Категория: Природен парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 21772.16 хектара

Местоположение:
1. Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: гр. Габрово, с. Чарково
2. Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: гр. Плачковци, с. Престой, с. Радевци, с. Станчов хан
3. Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Селце

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68
2. Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-775 от 09.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 775-2002 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване, възстановяване и поддържане на букови екосистеми и ландшафти в Габровския и Тревненския дял на Централна Стара планина.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждане на голи сечи във високостъблени гори, с изключение на тополовите, а в издънкови гори - с площ по-голяма от 3 хектара;
2. Забранява се внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
3. Забранява се паша на кози освен на определени за това места;
4. Забранява се събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
5. Забранява се замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
6. Забранява се бивакуване и палене на огън извън определените места;
7. Забранява се добив на полезни изкопаеми по открит способ;
8. Забранява се добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и цианиди;
9. Забраняват се дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти;
10. Забранява се събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;

Припокриване (частично или пълно):
1. Защитена местност: МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ
2. Защитена местност: СТОЛИЩА
3. Защитена местност: СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ
4. Природна забележителност: ВИКАНАТА СКАЛА
5. Природна забележителност: СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ
6. ЗЗ по двете директиви: Българка


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС