ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЕЛАСИЦА   (Код в регистъра: 11)

Категория: Природен парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 11732.43 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Петрич, Населено място: гр. Петрич, с. Беласица, с. Габрене, с. Камена, с. Ключ, с. Коларово, с. Самуилово, с. Скрът, с. Яворница

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-925 от 28.12.2007 г., бр. 8/2008 на Държавен вестник 925-2007 г.

Документи за промяна:

Приемане на План за управление с Решение No.120 от 24.02.2016 г., бр. 17/2016 на Държавен вестник 120-2016 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и обикновен кестен (Castanea sativa Mill.), както и естествени чинарови местообитания;
2. Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като обикновен тис (Taxus baccata L.), бодливолистен джел (Ilex aquifolium L.), планински явор (Acer heldreichii Orph. ex Boiss.), карстова люцерна (Medicago carstiensis Jacq. ssp. belassitzae Koz.), албански крем (Lilium albanicum Grsb.);
3. Опазване на защитени и ендемични животински видове, като белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi Bechstein), черен кълвач (Dryocopos martius L. ) и др.;

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждане на сечи с изключение на санитарни, в частта от природния парк, включваща отдели 5 (з, и, к, л, м), 6 (к), 9 (д, е), 10 (д, е, ж, з, и), 11 (д, е), 92, 95, 96, 97 (а), 100, 101 (в, г, д, е) по лесоустройствен проект на Държавно лесничейство - гр. Петрич, от 1999 г.
2. Забранява се внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
3. Забранява се паша на кози освен на определени за това места;
4. Забранява се събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
5. Забранява се замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
6. Забранява се бивакуване и палене на огън извън определените места;
7. Забранява се добив на полезни изкопаеми по открит способ;
8. Забранява се добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и цианиди;
9. Забраняват се дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти;
10. Забранява се събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;
11. Забраняват се други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Беласица
2. ЗЗ по директивата за местообитанията: Рупите - Струмешница


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС