ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ   (Код в регистъра: 2)

Категория: Природен парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 1324.7 хектара

Местоположение:
1. Област: Варна, Община: Аксаково, Населено място: с. Осеново
2. Област: Варна, Община: Варна, Населено място: гр. Варна
3. Област: Добрич, Община: Балчик, Населено място: с. Кранево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.2134 от 03.02.1943 г., бр. на Държавен вестник 2134-1943 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-801 от 29.10.1979 г., бр. 99/1979 на Държавен вестник 801-1979 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-278 от 10.04.1981 г., бр. 35/1981 на Държавен вестник 278-1981 г.
3. Прекатегоризация със Заповед No.РД-580 от 14.08.2001 г., бр. 81/2001 на Държавен вестник 580-2001 г.
4. Приемане на План за управление с Решение No.460 от 20.06.2011 г., бр. 61/2011 на Държавен вестник 460-2011 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Запазване на растителни и животински съобщества и характерни земни образувания и пейзажи, имащи научна и културна стойност и значение.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни до приемането на устройствен проект;
2. Забранява се лова и ловностопанските мероприятия;
3. Забранява се безпокоенето на дивите животни, разрушаването на гнездата и леговищата им, както и вземането на техните малки и яйцата им;
4. Забранява се късането на цветя, чупенето на клони, както и други дейности, с които се поврежда растителността;
5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, които изменят естествения облик на местността или водния режим;
6. Забранява се повреждането или унищожаването на надписите, табелите, пътеводните и други знаци.

Припокриване (частично или пълно):
1. Защитена местност: АЛАДЖА МАНАСТИР
2. ЗЗ по директивата за птиците: Батова


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС