ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РУСЕНСКИ ЛОМ   (Код в регистъра: 3)

Категория: Природен парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 3408.0 хектара

Местоположение:
1. Област: Русе, Община: Ветово, Населено място: с. Писанец
2. Област: Русе, Община: Иваново, Населено място: с. Иваново, с. Кошов, с. Нисово, с. Сваленик, с. Табачка, с. Червен, с. Щръклево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-567 от 26.02.1970 г., бр. 30/1970 на Държавен вестник 567-1970 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-586 от 08.06.1983 г., бр. 52/1983 на Държавен вестник 586-1983 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.580 от 17.06.1986 г., бр. 62/1986 на Държавен вестник 580-1986 г.
3. Прекатегоризация със Заповед No.РД-794 от 19.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 794-2002 г.
4. Приемане на План за управление с Решение No.539 от 06.06.2005 г., бр. 50/2005 на Държавен вестник 539-2005 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Oпазване на биологичното и ландшафтно разнообразие и културно-историческото наследство

Режим на дейности:
1. Забранява се ловуване с изключение на подборен лов в периода септември-януари в отдели по ландшафтна таксация - 2001 г., на площите на природния парк от ДЛ Русе: 36,37,68,69,70, и лов на хищници - лисици, чакали, скитащи кучета;
2. Забраняват се минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността и/или водния й режим;
3. Забранява се пашата на кози;
4. Забранява се късането на цветя, събирането на билки и горски плодове за търговски и промишлени цели;
5. Забранява се повреждането на скалните църкви и други исторически обекти;
6. Забранява се създаването на пчелини и паленето на огън извън местата, определени с плана за управление;
7. Забранява се използване на химически средства за растителна защита.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Ломовете


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС