ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ШУМЕНСКО ПЛАТО   (Код в регистъра: 4)

Категория: Природен парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 3930.7 хектара

Местоположение:
1. Област: Шумен, Община: Велики Преслав, Населено място: с. Кочово, с. Осмар, с. Троица
2. Област: Шумен, Община: Шумен, Населено място: гр. Шумен, с. Лозево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-79 от 05.02.1980 г., бр. 21/1980 на Държавен вестник 79-1980 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-563 от 08.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 563-2003 г.
2. Приемане на План за управление с Решение No.464 от 23.06.2011 г., бр. 61/2011 на Държавен вестник 464-2011 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Запазване на ценни растителни и животински общности, както и запазване на голямото разнообразие и красотата на местата, подходящи за почивка и туризъм

Режим на дейности:
1. Забранява се ловуването, събирането и унищожаването на яйца на птици и повреждането на гнездата им;
2. Забранява се употребата на каквито и да е взривни вещества;
3. Забранява се провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя ландшафтът.
4. Забранява се паленето на огън освен на определените за тази цел места
5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя ландшафта
6. Забранява се всякакво строителство, освен предвиденото в паркоустройствения проект
7. Разрешава се на територията на парка да се провеждат ловно-стопански мероприятия за увеличаване и подпомагане развитието на полезния дивеч

Припокриване (частично или пълно):
Резерват: БУКАКА


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС