ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СИНИТЕ КАМЪНИ   (Код в регистъра: 5)

Категория: Природен парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 11380.8 хектара

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен, с. Блатец, с. Глушник, с. Ичера, с. Калояново, с. Сотиря, с. Тополчане

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-893 от 28.11.1980 г., бр. 1/1981 на Държавен вестник 893-1980 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-410 от 07.05.1982 г., бр. 43/1982 на Държавен вестник 410-1982 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.РД-351 от 14.07.2000 г., бр. 66/2000 на Държавен вестник 351-2000 г.
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-763 от 05.08.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 763-2002 г.
4. Заповед No.РД-16 от 17.01.2011 г., бр. 13/2011 на Държавен вестник 16-2011 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на редки, застрашени и изчезващи видове от флората и фауната, както и техните местообитания.

Режим на дейности:
1. Забранява се ловуването и преследването на животни, събиране и унищожаване на яйцата на птиците, както и повреждане на гнездата им;
2. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни до приемането на устройствения проект;
3. Забранява се използването на каквито и да е взривни вещества;
4. Забранява се провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя ландшафта.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природна забележителност: ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. КУШБУНАР
2. Природна забележителност: ЗМЕЕВИ ДУПКИ
3. Природна забележителност: ТРИТЕ ПЕЩЕРИ - ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЕСЧЕНИК
4. Природна забележителност: ХАЛКАТА
5. Резерват: КУТЕЛКА
6. ЗЗ по директивата за местообитанията: Сините камъни
7. ЗЗ по директивата за птиците: Сините камъни - Гребенец


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС