ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СТРАНДЖА   (Код в регистъра: 7)

Категория: Природен парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 116054.21 хектара

Местоположение:
1. Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: гр. Малко Търново, с. Близнак, с. Бръшлян, с. Бяла вода, с. Визица, с. Граматиково, с. Евренозово, с. Заберново, с. Звездец, с. Калово, с. Младежко, с. Сливарово, с. Стоилово
2. Област: Бургас, Община: Царево, Населено място: гр. Ахтопол, гр. Царево, с. Бродилово, с. Българи, с. Варвара, с. Велика, с. Изгрев, с. Кондолово, с. Кости, с. Резово, с. Синеморец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-30 от 24.01.1995 г., бр. 15/1995 на Държавен вестник 30-1995 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-350 от 14.07.2000 г., бр. 66/2000 на Държавен вестник 350-2000 г.
2. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-25 от 18.01.2001 г., бр. 11/2001 на Държавен вестник 25-2001 г.
3. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-59 от 24.01.2013 г., бр. 28/2013 на Държавен вестник 59-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Дългосрочното опазване на уникалната природа във водосборите на реките Велека и Резовска и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие в района.

Режим на дейности:
1. Забранява се събиране, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци, включени в каталога на ПМС № 153 от 1993 г. (приложение № 1);
2. Забранява се внасянето на всякакви отпадъци;
3. Забранява се внасянето на чуждоземни диви растителни и животински видове, подвидове и форми;
4. Забранява се сечищната форма на стопанисване на високо-стеблените букови гори с подлес от зеленика;
5. Забранява се ползване на дивите растителни и животински ресурси в размери и по начини, които да застрашават съществуването на видове, да намаляват биологичното разнообразие или да нарушават нормалното функциониране на природните екосистеми.

Припокриване (частично или пълно):
1. Защитена местност: БОСНА
2. Защитена местност: ВЕЛЕКА
3. Защитена местност: ДОКУЗАК
4. Защитена местност: ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) В М. ДЯДО ВЪЛЧО
5. Защитена местност: КРИВИНИЗОВО
6. Защитена местност: КЪЛКАТА
7. Защитена местност: МАРИНА РЕКА
8. Защитена местност: МОРЯНЕ
9. Защитена местност: НЕВЕСТИН ГРАД
10. Защитена местност: ПАРОРИЯ
11. Защитена местност: ПЕТРОВА НИВА
12. Защитена местност: РУДЕНОВО
13. Защитена местност: СИЛИСТАР
14. Защитена местност: СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА
15. Защитена местност: СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ
16. Защитена местност: УСТИЕТО НА РЕКА ВЕЛЕКА
17. Природна забележителност: ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна
18. Природна забележителност: НАКОВО КЛАДЕНЧЕ
19. Природна забележителност: НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ ЛЪЖНИК в м.Конаджика
20. Природна забележителност: ПЕЩЕРА И ИЗВОРИТЕ НА Р.МЛАДЕЖКА, м.Калето
21. Природна забележителност: ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА
22. Природна забележителност: ПЕЩЕРАТА МАХАРАТА В МЕСТНОСТ САРПИЯ
23. Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ В М. КАМЕНСКА БЪРЧИНА
24. Резерват: ВИТАНОВО
25. Резерват: СИЛКОСИЯ
26. Резерват: СРЕДОКА
27. Резерват: ТИСОВИЦА
28. Резерват: УЗУНБОДЖАК
29. ЗЗ по директивата за местообитанията: Странджа
30. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС