ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РИЛСКИ МАНАСТИР   (Код в регистъра: 8)

Категория: Природен парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 27370.7 хектара

Местоположение:
Област: Кюстендил, Община: Рила, Населено място: ман. Рилски манастир, с. Падала, с. Пастра

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул."Свобода" № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-114 от 24.02.1992 г., бр. 20/1992 на Държавен вестник 114-1992 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-310 от 26.06.2000 г., бр. 56/2000 на Държавен вестник 310-2000 г.
2. Приемане на План за управление с Решение No.651 от 19.08.2004 г., бр. 76/2004 на Държавен вестник 651-2004 г.
3. Приемане на План за управление с Решение No.651попр от 08.03.2005 г., бр. 20/2005 на Държавен вестник
4. Приемане на План за управление с Решение No.121 от 12.03.2010 г., бр. 23/2010 на Държавен вестник 121-2010 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството освен предвиденото в плана за управление и свързано с нуждите на администрацията, научната и образувателната дейност, туризма, животновъдството (заслони) и поддържането на горски пътища;
2. Забранява се повреждането на скални дървета и храсти и брането на цветя, както и умишленото безпокойство на диви животни;
3. Забранява се пашата на кози;
4. Забранява се употребата изкуствени торове и химически средства за растителна защита;
5. Забраняват се голите сечи и залесяването с неприсъщи за района или горско-растителните пояси видове, както и със семенен и посадъчен материал, произхождащ от друг район;
6. Забранява се събирането на билки, горски плодове и гъби в количества и по начин, които водят до тяхното унищожаване или вредят на тяхното възобновяване;
7. Забранява се залагането на капани, употребата на отрови и упойващи вещества при регулиране числеността на дивите животни.
8. Разрешава се сенокоса и пашата на селскостопански животни (без кози) в пасищата и ливадите;
9. Разрешава се преминаването на селскостопански животни по определени прокари;
10. Разрешава се събирането на билки, горски плодове и гъби в количества, по райони, както и по начини, определени с плана за управление и устройствения проект на парка;
11. Разрешава се възобновяването, отглеждането и подобряването на комплексните защитни функции и санитарното състояние на горите;
12. Разрешава се регулирането числеността на диви животни, когато те застрашават съществуването на други видове или на екосистемите с деградационни процеси или здравословно състояние на собствените им популации с разрешение на администрацията на парка след съгласуване с МЗГ, МОСВ и БАН;
13. Разрешава се риболова в определените с плана за управление участъци.

Припокриване (частично или пълно):
1. Резерват: РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА
2. ЗЗ по двете директиви: Рила
3. ЗЗ по двете директиви: Рилски манастир


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС