ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


УСКЕТО   (Код в регистъра: 108)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.91 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Георги Дамяново, Населено място: с. Дълги дел

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.802 от 23.10.1992 г., бр. 90/1992 на Държавен вестник 802-1992 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-318 от 30.05.2006 г., бр. 55/2006 на Държавен вестник 318-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествена смърчова гора в Стара планина.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство и друго нарушаване на терена
2. Забранява се сечи освен санитарни и отгледни
3. Забранява се залесяване с неприсъщи за обектите видове
4. Забранява се събиране на диви животни и растения, смолодобив
5. Забранява се паша на домашни животни
6. Забранява се ловуване в периода март - юли

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС