ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧОКЛЬОВО БЛАТО   (Код в регистъра: 110)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 320.0 хектара

Местоположение:
Област: Перник, Община: Радомир, Населено място: с. Байкалско

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Перник - ул."Благой Гебрев" 15, п.к.102

Документи за обявяване:
Заповед No.1022 от 30.12.1992 г., бр. 7/1993 на Държавен вестник 1022-1992 г.

Документи за промяна:

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-83 от 11.04.1994 г., бр. 33/1994 на Държавен вестник 83-1994 г.

Цели на обявяване:
1. ОПАЗВАНЕ ЕСТЕСТВЕНИ МЕСТООБИТАНИЯ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ПТИЦИ И ТОРФЕНО НАХОДИЩЕ

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, които увреждат естествения облик на местността или променят неблагоприятно водния и режим, забранява се черпенето на подпочвени води;
2. Забранява се палене на огън, опожаряване на тръстиката и друга растителност
3. Забранява се внасяне и развъждане на различни видове животни или растения без съгласуване с Министерството на околната среда и БАН
4. Забранява се лова и риболова
5. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата или събиране на яйцата им
6. Забранява се замърсяване на водите
7. Забранява се паша на домашни животни в мочурливите терени по крайбрежието от 1 март до 30 юни
8. Забранява се къпане и ползване на плавателни съдове в езерото
9. Разрешава се ползване на торфа за лечебни цели
10. Разрешава се строителство, свързано единствено с торфодобива по предварително изготвен проект
11. Разрешава се поддържане на водозадържащите съоръжения
12. Допуска се ползването на води след преливника на Чокльово блато за нуждите на местното население след спазване на всички изисквания, произтичащи от законите."

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Чокльово блато


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС