ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР   (Код в регистъра: 111)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 30.04 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: гр. Созопол

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.1065 от 24.11.1993 г., бр. 102/1993 на Държавен вестник 1065-1993 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-855 от 07.11.2006 г., бр. 6/2007 на Държавен вестник 855-2006 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-855 от 07.11.2006 г., бр. 6/2007 на Държавен вестник 855-2006 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството, разкриването на кариери и други дейности, с които се изменят естественият облик на местността и водният й режим, с изключение на дейности, свързани с археологическото проучване, консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата;
2. Забранява се залесяването с неместни видове;
3. Забранява се пашата на домашни животни, с изключение за личните нужди на служителите на фара на остров Св. Иван;
4. Забранява се ловът, риболовът и археологическите разкопки през време на размножителния период на птиците от 1 април до 30 юли;
5. Забранява се увреждането и унищожаването на скалните образувания;
6. Забранява се изнасянето на зайци подземници извън границите на остров Св. Иван и разселването им.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Бакърлъка


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС