ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЛАТАТА - с. Долни Богоров   (Код в регистъра: 112)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 14.8 хектара

Местоположение:
Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: с. Долни Богров

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.1065 от 24.11.1993 г., бр. 102/1993 на Държавен вестник 1065-1993 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици.

Режим на дейности:
1. Забранява се убиване, улавяне, опръстеняване и безпокоене на гнедещите птици, разваляне на гнездата, събиране на яйца или малките им
2. Забранява се строителство и всякакви други дейности, които увреждат естествения облик на местността или променят неблагоприятно водния и режим
3. Забраняват се всякакъв вид сечи
4. Забранява се залесяване с неприсъщи за района видове
5. Забранява се лов и риболов през време на размножителния период на птиците от 1 април до 30 юли
6. Забранява се замърсяване на водите и терена с отпадъци

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Долни Богров - Казичене


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС