ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ИРАКЛИ   (Код в регистъра: 113)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 42.3 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: с. Емона

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД110 от 06.05.1994 г., бр. 42/1994 на Държавен вестник 110-1994 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-1267 от 02.12.2004 г., бр. 112/2004 на Държавен вестник 1267-2004 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-141 от 18.02.2014 г., бр. 24/2014 на Държавен вестник 141-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на типични крайбрежни хабитати на редки и застрашени растителни видове (пясъчна лилия и млечка, морски ранилист, пясъчна млечка, татарски млечник, морски ветрогон) и птици.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството, разкриване на кариери и други дейности с които се изменя естествения облик на местността, с изключение на строителството, свързано с осъществяването на поддържащи, възстановителни и охранителни дейности, включително изграждане на съоръжения за противопожарна защита и наблюдение на растителни видове и птици;
2. Забранява се внасянето на нехарактерни за района растителни видове;
3. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни;
4. Забранява се бране на цветя за букети, изкореняване на растения, събиране на билки;
5. Забранява се паша на домашни животни;
6. Забранява се ловуване, както и улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата, събиране на яйцата на малките им;
7. Забранява се къмпиране и палене на огън извън определените за това места.
8. Забранява навлизане с моторни превозни средства в границите на защитената територия, с изключение на навлизане с цел осъществяване на горско-стопански мероприятия;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Емине


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС