ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО   (Код в регистъра: 118)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 510.8 хектара

Местоположение:
Област: Добрич, Община: Шабла, Населено място: гр. Шабла, с. Езерец, с. Крапец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.31 от 24.01.1995 г., бр. 15/1995 на Държавен вестник 31-1995 г.

Документи за промяна:

1. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-167 от 26.02.2004 г., бр. 31/2004 на Държавен вестник 167-2004 г.
2. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-623 от 01.11.2016 г., бр. 94/2016 на Държавен вестник 623-2016 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:
1. Запазване на естествените обитания на редки и застрашени от изчезване видове риби и водолюбиви птици, някои от тях застрашени в европейски или световен мащаб, както и на целия природен комплекс.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, разкриване на кариери, минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността;
2. Забранява се ловуване освен регулиране числеността на хищниците (лисици, енотовидни кучета, диви свине) в периода 1 септември - 31 януари при доказана необходимост и след съгласие на Министерството на околната среда;
3. Забранява се замърсяване на водите и терените с вредни вещества и отпадъци, както и директно изпомпване на води от езерото за напояване;
4. Забранява се торене с изкуствени торове и третиране с химически препарати в площите с международна значимост;
5. Забранява се използване на езерото за гребен, ветроходен и водомоторен спорт;
6. Забранява се промишлен и подводен риболов;
7. Забранява се изгаряне на стърнищата;
8. Забранява се изгаряне на тръстиката освен при доказана необходимост и след съгласие на Министерството на околната среда;
9. Забранява се създаване на култури от айлант, миризлива върба, салкъм, както и други нетипични за района дървесни видове;
10. Разрешава се традиционно ползване на земите от селскостопанския фонд при спазване на забраните от т. 1, 3, 4 и 7;
11. Разрешава се пашата на овце и крави с пастир в земеделските земи с кадастрални номера 29, 30 и 150 от землището на гр. Шабла и кадастрални номера 31 и 33 от землището на с. Езерец;
12. Разрешава се използване на подземните води за напояване и питейно водоснабдяване при определен режим, съгласуван с Министерството на околната среда и общинската администрация в гр. Шабла;
13. Разрешава се ползване на горите в съответствие с Правилника за стопанисване на горите със специално предназначение;
14. Разрешава се спортен риболов от брега на езерото с въдица в местността "Езерецко перило";
15. Разрешава се провеждане на научни наблюдения по съгласувани с Министерството на околната среда програми;
16. Разрешава се обособяване на Екологичен стационар;
17. Разрешават се посещения с познавателна цел по определен график и маршрути, съгласувани с органите на Министерството на околната среда и началника на обект "Шабла";
18. Разрешава се изпълнението на проекти, свързани с консервацията, поддържането или възстановяването на обекта, след съгласуване с Министерството на околната среда и собствениците на земи;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Шабленски езерен комплекс


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС