ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАЗАШКО   (Код в регистъра: 119)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 125.12 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: гр. Варна, с. Казашко, с. Тополи

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.49 от 15.02.1995 г., бр. 21/1995 на Държавен вестник 49-1995 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици и растения, включени в Червена книга на РБ;
2. За цялостно опазване на биотопа с важно значение за възстановяване чистотата на езерните води и биологичното разнообразие на безгръбначната фауна.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, разкриване на кариери, разораване на земите и промяна на естествения облик на местността
2. Забранява се удълбаване и засипване на акваторията на защитената местност, както и замърсяването на водите и по какъвто и да е начин
3. Забранява се всякакъв лов
4. Забранява се улавяне и опръстеняване на гнездещите или мигриращите птици
5. Забранява се всякакъв риболов, с изключение на спортния
6. Забранява се паша на свине
7. Забранява се паленето и коситбата на тръстиката, освен при доказана необходимост и след съгласуване с Министерството на околната среда
8. Забранява се сеч на храсти и дървета
9. Забранява се увреждане и унищожаване на бентоса по какъвто и да е начин
10. Разрешава се спортен риболов
11. Разрешава се паша на домашни животни (овце и крави), с пастир в заблатените ливади и крайбрежните участъци

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Варненско - Белославско езеро


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС